• Bramdrup Skole
  • Møllegårdsvej 10 - 12, 6000 Kolding
  • 79 79 78 90
  • bramdrup-skole@kolding.dk
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Hvem er vi?

Specialcenter Bramdrup er en afdeling på Bramdrup Skole, hvor der lægges vægt på et højt fagligt niveau på de boglige, praktiske og kreative områder.
Vi er et helhedstilbud for elever med ADHD og ADHD lignende problematikker i Kolding Kommune.
Ved Specialcenter Bramdrup er der tilknyttet en afdelingsleder, en pædagogfaglig leder og ca. 11 lærere og 11 pædagoger samt 1 pædagogstuderende. Skoleleder på Bramdrup Skole er øverste leder.
 
Specialcenter Bramdrup har egne lokaler i et hus ved siden af skolen. Her hører indskoling og mellemtrin til. Udskolingen har lokaler som ligger på skolen i samme bygning som almenskolens udskoling. Det giver god mulighed for at skabe relationer på tværs.
 
Specialcenter Bramdrup har en gruppe af fagligt kompetente lærere og pædagoger. Det forventes, at alle medarbejdere i Specialcentret har en fælles faglig og pædagogisk basisviden indenfor ADHD, og at denne holdes ajour.
 
Vores medarbejderprofil lyder:
”Det er i kraft af initiativrige medarbejdere, som har lyst til at udvikle og engagere sig, og som evner at omstille sig hurtigt og fleksibelt, at Specialcenter Bramdrup kan imødekomme nye udfordringer og skabe de bedste løsninger for stedets virke og mission”
 
Lærere og pædagoger er i alle henseende rollemodeller, Dette kommer til udtryk i en tydelig, positiv og professionel kommunikation mellem alle parter.
 
 
 
Fælles pædagogiske platform 
 
Børnesyn
Grundsynet bag vores pædagogiske arbejde er at ”børn gør det godt hvis de kan”. Det betyder, at hvis børn ikke gør det godt, er det fordi der kommer noget i vejen.
Vi er nysgerrige på, at finde ud af, hvad der står i vejen for hensigtsmæssig adfærd. Uhensigtsmæssig adfærd er ikke noget barnet bærer i sig, men noget der opstår, når der er ubalance mellem det barnet kan og de krav og forventninger, der bliver stillet til barnet. Det betyder, at vi forholder os empatisk, imødekommende og nysgerrig overfor barnets udfordringer og vi møder børnene, der hvor de er og justerer på vores krav og forventninger.
 
Værdier
Vi er, som voksne, med til, at videregive værdier til vores elever. Det er derfor vigtigt med klare, tydelige og sunde værdier.
Bramdrup Skoles bestyrelse har besluttet 4 værdisætninger som danner grundlag for det daglige arbejde.
 
Fællesskab – Sammen er vi forskellige og det er vores styrke
Succes – Vi får succes med det nye vi prøver
Dannelse - Vores dannelse skaber vi med glæde
Nysgerrighed - Nysgerrighed er bevægelse
 
Mission
Med udgangspunkt i Specialcenter Bramdrups børnesyn og Bramdrup Skoles værdisætninger er vores mission:
”Specialcenter Bramdrups elever skal i videst mulig omfang lære sig at mestre eget handicap for at kunne indgå i det omgivne samfund”
 
 
 
Pædagogisk tilgang 
 
Med udgangspunkt i børnesynet, vores mission og Bramdrup Skoles værdier, arbejdes der i Specialcenter Bramdrup med udgangspunkt i Styring over Støtte til Mestring.
Den praktiske og værdiorienterede tilgang til udfordringer er vores styrke og har på den baggrund få klare overordnede regler/principper, som alle medarbejdere/team har som retningslinje.
 
Den voksne har altid det overordnede ansvar
Vi ser barnets vanskeligheder bag adfærden
Vi bruger en positiv og anvisende kommunikation
Vi skaber rutiner og faste rammer
Vi er på forkant ved at forberede, analysere og evaluere
 
Den voksne har altid det overordnede ansvar
I en hverdag med mange regler, skal synligheden af reglerne prioriteres højt. Der vil dog altid både være undtagelser/særregler for enkelte elever.
I situationer, hvor en beslutning kræves, bestemmer den voksne indenfor de professionelle rammer, der danner grundlag for den fælles pædagogiske platform.
 
Derfor arbejder vi med en anerkendende tilgang og et fælles børnesyn, der giver en overordnet fælles tilgang til de handlinger og beslutninger den voksne vælger.
 
For at have legitimiteten til at tage beslutninger på elevens vegne, er det nødvendig at have en god relation til den enkelte elev.
Derfor arbejder vi på, at skabe gode relationer til det enkelte barn ved løbende at vise interesse for hvad der foregår i og omkring barnet.
 
Vi ser barnets vanskeligheder bag adfærden
Når vi tager udgangspunkt i ”børn gør det godt hvis de kan” må børns udfordringer hænge sammen med en ubalance i barnets evner og de krav og forventninger vi som voksne stiller. For et barn med ADHD hænger deres udfordringer ofte sammen med hjernens nedsatte evne til at transportere signalstofferne dopamin og noradrenalin. Det betyder at et barn med ADHD bl.a. er uopmærksom, impulsiv, motorisk urolig og at de har svært ved lære af sine erfaringer.
 
Derfor arbejder vi med at være professionelle og nysgerrige på barnets adfærd, ved at stille hypoteser for årsag og lave strategier samt have åbenhed og indsigt omkring handicap og problematik.
Vi har en viden og forståelse af barnets behov og hvad det enkelte barn kan, der gør at vi kan tilpasse de krav og forventninger vi stiller til den enkelte.
 
Vi bruger en positiv og anvisende kommunikation
Generelt er skæld ud og irettesættelse ikke særlig fordrende for børn og unges udvikling. Børn har brug for at vide hvad de skal og hvad de må. Specielt børn og unge med ADHD har særligt svært ved at tænke inden de handler, hvilket gør at de ofte bliver mødt af negative voksne. De fleste ved godt, hvordan man skal opføre sig, men børn og unge med ADHD har svært ved at styres deres impulser, der gør at de ikke er i stand til at stoppe i tide. Det gør at de ofte bliver ramt af selvbebrejdelse og lavt selvværd, når de har gjort noget uhensigtsmæssigt.
 
Derfor arbejder vi på at møde børnene, hvor de er. Vi er tydelige og fortæller hvad barnet/den unge skal. Vi arbejder på at holde hovedet koldt og bevare roen, når barnet eller den unge er i konflikt eller ikke kan styre deres impulser. Vi skaber ro ved at udstråle ro og vi tager styringen på en afdæmpet og respektfuld måde.
Vi undgår så vidt muligt negationer som; ”du må ikke”. Vi anviser i stedet barnet til det vi gerne vil have de skal gøre og vi bruger så vidt muligt positive formuleringer.
Vi fokuserer på elevernes ressourcer og kompetencer gennem gode relationer samt et godt kendskab til den enkelte både fagligt og socialt. Elevens interesser er et godt værktøj og indgang til både svære samtaler og almindelige opgaver, derfor er relations dannelse et vigtigt værktøj for os.
 
Vi er på forkant ved at forberede, analysere og evaluere
Børn og unge med ADHD har i særlig grad brug for struktur i hverdagen. Når den voksne er et skridt foran barnet/den unge ved at forberede dem på skift og aktiviteter, analysere opståede konflikter og evaluere egne indsatser for at blive klogere på barnets vanskeligheder, giver det mulighed for udvikling af det enkelte barn.   
 
Derfor arbejder vi i specialcentret med en klasserumsledelse baseret på, at der oftest er både en lærer og en pædagog tilstede. De to professioner supplerer og støtter hinanden med hver deres faglighed og kompetencer. Hvis der er store sociale udfordringer i klassen træder den faglige undervisning i baggrunden i en periode og der vil blive arbejdet på at løse disse udfordringer i fællesskab. Er klassen derimod undervisningsparat er begge professioner medaktører i/til undervisningen.
 
Det er læreren som har ansvaret for det faglige indhold i undervisningen og det er pædagogen der primært har ansvaret for den sociale trivsel for den enkelte og klassen samt det udvidede forældresamarbejde.
Vi udnytter vores høje faglighed på at lave hurtige fælles refleksioner og sparring på de små udfordringer der er i hverdagen.
I teamet indkredses barnets problemstilling og der sættes mål med tidsperspektiv, barnet inddrages og målet synliggøres, forældre inddrages hvor det giver mening.
Vi arbejder analytisk ud fra iagttagelser, når vi iværksætter nye tiltag, som løbende evalueres.
 
Vi skaber rutiner og faste rammer
Børn og unge med ADHD trives bedst med forudsigelighed, derfor er rammer og rutiner vigtige i vores daglige arbejde. En forudsigelig hverdag med genkendelighed skaber tryghed og ro.
 
Derfor arbejder vi på at skabe ro omkring børnene. Vi tilbyder fysiske rammer og en normering, der sammen med den faglige viden på området ADHD betyder, at vi er forankrede i en praksis der virker.
 
Vi arbejder med faste rutiner, gentagelser, visualisering med afsæt i det kendte. Vi stiller individuelle krav, er konkrete, har hyppige skift og er garanten for tryghed.
Strukturen bruges udviklende og ikke begrænsende. Struktur hjælper til at skabe indre ro og er med til at støtte eleven til selvstændighed og mestring.
 
Vores mål er jævnført vores mission, at vi på sigt og med træning, begrænser og måske fjerne de rammer der som udgangspunkt er vores pædagogiske grundprincip. Børn og unge med ADHD kræver en større grad af ydre styring eller voksenstyring. Men kaoshåndtering er en nødvendighed for at kunne lære at agere i samfundet uden for skolen. For at dette er muligt hjælper vi dem til selv at erhverve sig strategier der kan hjælpe dem til tøjle de udfordringer de møder.
 
Vi skaber ro og udviser hensyn i hverdagen ved at dagens program gennemgås og ved at hver lektion har en synlig plan. Forudsigelige voksne er garanter for, at en ensartet struktur opretholdes.
 
Vores elever har brug for en meget tydelig struktur når aktiviteter tilrettelægges Her tager vi udgangspunkt i de 9 H’er.
Hvad skal jeg lave? (indhold)
Hvordan skal jeg lave det? (metode)
Hvorfor skal jeg lave det? (mening)
Hvor skal jeg lave det? (placering)
Hvornår skal jeg lave det? (tidspunkt)
Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)
Hvem skal jeg lave det med? (personer)
Hvor meget skal jeg lave? (mængde)
Hvad skal jeg bagefter? (næste)
 
 
Synlige læringsmiljøer viser vejen, det kan være af fysisk karakter som plancher eller planer.
 
 
 
Undervisning
 
Vi følger fagrækken i folkeskolen og understøtter den faglige læring individuelt og optimalt. Folkeskolens formål søges i alle henseende opfyldt. Vi tilbyder fysiske rammer og en normering, der sammen med den faglige viden på området ADHD betyder, at vi er både forankrede i en praksis der virker og er meget parate til udvikling.
                                     
Bevægelse
Bevægelse i hverdagen er en del af tilbuddet, enten som et fast skemalagt punkt for alle, eller som individuelle aftaler efter behov. I pauserne motiveres eleverne til bevægelse.
Bramdrup Skole er idrætsskole, det betyder bl.a. at vores elever tilbydes professionelle trænere i 5 ugers forløb og at undervisningen i idræt kvalificeres med et omfattende program indeholdene progressioner af øvelser til alle idrætsgrene.
 
Test og prøver
Alle elever gives mulighed for at benytte de test der bruges i folkeskolen. Vi deltager i nationale test og folkeskolens afgangseksamen.
Specialcenter Bramdrup laver årligt en vurdering af hver elevs udbytte af tilbuddet med hensyn til effekt, niveau og motivation.
 
Årsplaner
Der udarbejdes årsplaner for den enkelte elev, hvor trinmålene for de enkelte fag og elevens parathed danner grundlaget. Det er de enkelte lærere i fagene der laver planerne og de er synlige for forældrene i MeeBook.
 
Elevplaner
Der udarbejdes elevplaner for hver elev 2 gange årligt, disse danner grundlag for de 2 årlige forældremøder og er også synlige i MeeBook.
 
 
 
Inklusion
 
Inklusion handler om, at tilføre fællesskaber og ressourcer, til at kunne møde den enkelte med forventninger der matcher personens potentiale. Det handler altså dybest set om at møde eleven i dennes nærmeste udviklingszone.
De elever der kommer til os har ofte følt, at de har stået uden for fællesskabet fordi de ikke har passet ind eller fordi de ikke er blevet forstået. Derfor er det vigtigt for os at skabe et inkluderende fællesskab for dem.
 
Venskabsklasser
Venskabsklasser er vores direkte bindeled for den enkelte elev til almenskolen. Vi er én skole og de relationer der skabes mellem eleverne er vigtige for helheden.
Vi bruger venskabsklasser til at udvide både de sociale og faglige kompetencer hos den enkelte elev.
Desuden deltager vi i mange af de store fællesarrangementer der er på skolen. Bl.a. skolefest, fastelavn, juleklippedag og motionsløb.
 
 
 
Samarbejde
 
Teamsamarbejde
Specialcenter Bramdrup har 5 team som hvert dækker en til to klassetrin. 3 team dækker indskoling og mellemtrinnet og 2 team dækker udskolingen.
Der er som udgangspunkt 4 medarbejdere i hvert team, 2 pædagoger og 2 lærere.
Vores styrke er, at vi har flere faggrupper med forskellige indgangsvinkler. I teamet bliver den enkelte elev genstand for en dialog, om hvordan teamet kan skabe meningsfulde udfordringer og læringsmiljøer.
Teamet arbejder med planlægning og rapportering. En elev har hos os både en klasselærer og en kontaktpædagog, hvis opgave bl.a. er en udvidet forældrekontakt og implementering i problemstillinger og ændringer i forhold til kontakteleven.
 
Forældresamarbejde
Vi har i Specialcenter Bramdrup et udvidet forældresamarbejde. Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere og derfor prioriteres det meget højt. Forældrekontakten sker primært gennem kontaktbogen via intra. Vi har et forældremøde i starten af skoleåret og et forældrearrangement i forår/sommer, derudover tilbyder vi to skolehjemsamtaler.
 
Ekstern samarbejde
Vi sigter i Specialcenter Bramdrup efter at få så bredt et samarbejde om det enkelte barn som muligt. Vi har derfor ud over forældrene flere eksterne samarbejdspartnere. Her kan bl.a. nævnes PPR, BUPA, Familieafdelingen, Ungekontakten, SSP, skolesocialrådgiver m.fl.